Omgevingsvisie, concrete voorbeelden!

De stappen om te komen tot de definitieve omgevingsvisie zijn bekend. Omdat de keuze is gemaakt dat de “omgevingsvisie buitengebied” helemaal gaat aansluiten op de nieuwe Omgevingswet wordt er gewerkt aan een aangepaste versie, nieuw ten opzichte van de tekst waar we medio 2016 en 17 aan hebben bijgedragen. Belangrijke verandering is dat vragen beoordeeld worden op kwalitatieve afwegingen in plaats van strikte regels en getallen. Op zich sluit dat goed aan bij onze visie, het geeft mogelijkheden, juist ook voor maatwerk en passende oplossingen. Om met elkaar (gemeente en betrokkenen zoals de OBW) te bekijken hoe dat in de praktijk gaat werken gaan we voorbeelden bespreken. Hiervoor is de input van leden van harte welkom! Kom gerust met realistische maar voor nu verzonnen aanvragen, zowel van zaken die je graag zou willen als van dingen waarvan je denkt: dat zou hier in het gebied niet moeten kunnen. Heb je voorbeelden? of vragen? Neem gerust contact op: mail

Meer informatie, zie hier de presentatie van Gerard Overkamp aan de Raadscommissie Ruimte dd. 16 mei jl. Klik hier voor de presentatie

Termijn meedoen onderzoek afgelopen.

Er hebben 240 mensen de vragenlijst ingevuld! Dank hiervoor. We gaan nu aan de slag om de gegevens uit het onderzoek te verwerken, een hele klus, ook omdat er ruim gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om eigen antwoorden te geven. Waar we blij mee zijn want daar zitten veel interessante meningen bij!
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten: (GeaWim)

Onderzoek

Eigen onderzoek ondernemerschap buitengebied.
Eind deze week (rond 13 april) krijgen alle ondernemers in het buitengebied een brief met het verzoek om mee te doen aan een enquête. Dit onderzoek is een initiatief van vereniging OBW, in goed overleg en samenwerking met de gemeente Winterswijk en WCL. Er worden meer als 800 ondernemers benaderd, agrarisch en niet-agrarisch. Met de uitkomsten willen we meer inzicht krijgen in de soort en omvang van de ondernemingen en meningen peilen rond nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Ook sluit het aan op ons project om nieuwe ondernemende mensen aan te trekken om hier te komen wonen en werken.
* Meer over het onderzoek: klik hier
* Meer over het project: klik hier
Meedoen kan alleen via de uitnodigingsbrief, heb je die niet ontvangen, laat het ons weten en we sturen je er een toe. secretariaat

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie.
Nadat het een tijd stil is geweest is er weer volop activiteit. Gerard Overkamp is inmiddels bij de gemeente de verantwoordelijke man hiervoor. 8 februari jl. is er een informatieavond geweest. Daar bleek dat de nieuwe omgevingsvisie meer op kwaliteit gaat sturen, wat interessante gevolgen heeft, positief en lastig. De presentatie van deze avond: hier. Deze week hebben we een uitgebreid gesprek gehad. Er wordt hard gewerkt aan een definitieve tekst waar wij als vereniging nauw bij worden betrokken. Meer informatie, klik hier


 

Omgevingsvisie vastgesteld, nu verder!

Het is al weer een tijdje stil. Op 23 maart is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Het besluit is genomen in een goede sfeer. De tekst is de laatste periode op een aantal punten sterk verbeterd, de samenwerking tussen gemeente en o.a. ons als OBW erg constructief. De vervolgstap wordt de uitwerking richting definitieve omgevingsvisie en vooral het verder vormgeven van de ingezette samenwerking.
Bij de gemeente is de wisseling van de betrokken ambtenaren een probleem en voor ons een punt van zorg ten aanzien van de continuïteit. Arjen Vedder is vervangen door Marnix Meijer, die inmiddels al weer een andere baan heeft, en hij is weer vervangen door Vincent Brus.

Als OBW gaan we er van uit dat we kort na de zomervakantie met wethouder Gert Jan te Gronde en Vincent Brus om de tafel gaan om het zo goed ingezette proces van samenwerking voort te zetten. Want uiteindelijk gaat het om met elkaar concrete doelen voor het gebied bereiken, en kansen scheppen voor een vitale toekomst van het gebied!

 

 

 

Omgevingsvisie naar gemeenteraad

De tekst voor de startnotitie Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en gaat nu “de politiek” in voor de besluitvorming.

Woensdag 8 maart commissievergadering Ruimte.
Hier wordt de tekst besproken. Op deze avond kan nog “ingesproken worden”. Als OBW zullen we hier in elk geval gebruik van maken.
Deze week bereiden we ons standpunt voor. Je kan altijd contact met ons opnemen als je hierover vragen of opmerkingen hebt!

Donderdag 23 maart Gemeenteraadsvergadering.
In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de startnotitie.
Beide vergaderingen in het Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur.
De avonden zijn openbaar toegankelijk. Zorg dat je er bij bent, het is belangrijk voor onze toekomst.

Stukken inzien? klik hier.

 

 

Omgevingsvisie in eindfase

Deze maand heeft de gemeente de reacties verwerkt. Alle indieners hebben een eigen reactie  ontvangen, en er is een nieuwe concept tekst gemaakt.
Wij zijn verheugd dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om de visie, vragen en opmerkingen van OBW serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen. Duidelijk zal ook zijn dat onze zorgen rond het handhaven van het wooncontingent nog grotendeels bestaan. We realiseren ons dat dit beleid is dat niet maar ten dele door de gemeente wordt vastgesteld. Voor ons is het laatste woord hier nog niet over gesproken, maar eerst gaan we begin januari nog een keer in gesprek met Arjen Vedder en Gert-Jan te Gronde.
Medio februari zal de behandeling in de Gemeenteraad zijn.

Voor alle stukken, klik hier.

 

 

 

 

Inspraakreactie omgevingsvisie mogelijk tot 26 augustus

De procedure om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie is aangepast. Bespreking in de gemeenteraad is voorzien medio november. Ieder die dat wenst kan komende week nog een eigen reactie geven, zie de gemeentepagina.

Als vereniging OBW maken we ons serieuze zorgen over het concept dat er nu ligt. We hebben  met de BSV (de buurtschappen) en de LTO (landbouw) een gezamenlijke reactie ingediend. Zie hier de tekst.

Ook hebben we als vereniging gereageerd. Zie hier voor deze tekst.
We hopen dat met deze inbreng een goede inhoudelijke discussie met de gemeente ontstaat, met als uiteindelijk resultaat een nieuwe omgevingsvisie die kansen schept voor een vitale en gezonde toekomst!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

 

 

 

 

 

 

Inspraak op omgevingsvisie, het kan nog net….!

Let op: de omgevingsvisie gaat over alles wat er de komende 10~15 jaar wel of niet zal mogen. En zoals het er nu staat: als u een goed plan heeft waar splitsing van uw woning of pand voor nodig is: hoop dan dat u tot de ca 3 gelukkigen per jaar hoort waar dat nog voor zal mogen!

Vorige week dinsdag de 21e is de concept-omgevingsvisie die de gemeente heeft gepresenteerd toegelicht en besproken. Althans, dat was de verwachting van de ca 100 bewoners en belanghebbenden in de Jupiterzaal van zalencentrum Reuselink. Dat viel tegen want er was geen mogelijkheid voor open discussie, het was slechts mogelijk om onze punten in te spreken. Eind augustus konden we dan wel zien in het stuk dat naar de gemeenteraad gestuurd werd wat met die opmerkingen was gedaan. Maar ja, we hebben al opmerkingen gemaakt, geeltjes geplakt, tekstjes op flappen geschreven en we zijn al geïnterviewd als belangenorganisaties.

Goed veel kritische opmerkingen, veel vragen, maar vooral veel zeer betrokken reacties van mensen die de toekomst van het buitengebied ter harte gaat en denken dat er slimmere en andere mogelijkheden zijn dan gepresenteerd. En dat het gebied nodeloos op slot gaat.

Er is nog een aantal weken (de gemeente laat dat nog weten) om een reactie te geven die meegenomen wordt in het proces van besluitvorming. Daarna loopt de besluitvorming via de Gemeenteraad, eerst via de commissie Ruimte dan de Raad zelf. Planning nu nog: augustus/september.