Vereniging

Ondernemers
Buitengebied
Winterswijk

'Gebied zoekt ondernemende bewoners'

Mooi wonen en ondernemen vanuit huis of erf

Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk

De vereniging OBW is sinds 2012 dé vereniging voor alle ondernemers in het buitengebied van Winterswijk. OBW is actief betrokken bij alles wat van belang is voor de vitale toekomst van het gebied.

Visie/missie 

De liefde voor ons mooie buiten­gebied drijft ons! Het is niet alleen mooi maar voor­al ook een fijn gebied om wonen en werken te combi­neren. Onder­nemende en betrok­ken be­woners: dat zijn we zelf en dat zijn onze leden. We zetten ons in om kan­sen voor een gezon­de en vitale toe­komst te reali­seren en bedrei­gingen af te wenden.
Als vereniging zorgen we voor: 

  • Ontmoetingen tussen leden d.m.v. thema-avonden en bedrijfs­bezoeken
  • Zaken onderzoeken en aan­pakken, initiatief tonen
  • Op alle mogelijke plekken vertegen­woordigd zijn en onze belangen be­hartigen (gemeente, overheid, an­dere belangen­verenigingen)
  • Leden informeren over ont­wikke­lingen

Denk mee over de toekomst van ons buitengebied!

Onze vereniging bestaat 10 jaar en dat hebben we gevierd op zaterdag 18 juni 2022. Met een feestelijke bijeenkomst met verrassende muziek, hapjes, drankjes, met een zeer inspirerende spreker (Esther Ruesen), er was tijd om te netwerken, elkaar te ontmoeten en bij te praten!

Het jubileumfeest afgelopen zaterdag was zeer geslaagd. Alle gasten genoten én droegen actief bij aan een inspirerend OBW-jubileumprogramma. De muzikale ondersteuning door Willem en Yolanda benadrukte het feestelijk karakter. Proost!

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief over het evenement te bekijken:

Gebied zoekt ondernemende bewoners!

Het project ‘Gebied zoekt Onder­­nemende Be­woners’ stimu­leert nieuw gebruik van erven en boer­de­rijen. Door splits­en en ver­­bou­wen, plaat­sen van Tiny Houses, maken van werk­­ruimtes en een mooie en duu­r­zame in­richting van het erf ont­staan betaal­­bare kansen voor o.a. jonge­ren en jonge ge­­zinnen. Maat­­werk: elk erf is anders en elke bewoner zoekt eigen­­heid. Diver­­siteit, ofwel een ge­zon­de mix, van de be­volkings­­opbouw is de basis voor een gezon­de toe­komst van het gebied, behoud van voor­zie­ningen, dyna­­miek en vitali­­teit in het buiten­­gebied, ook met be­­houd van de kwali­­teit van de oor­s­pronkelijke be­­bouwing en om­­lig­gend landschap!